🇱🇾 cờ: Libya

cờ: Libya (Cá»? - Lá cá»? Tổ quốc)

cờ: Libya

cờ

Biểu tượng cảm xúc: 🇱🇾
H? và tên: cờ: Libya
Tên ngắn: :flag-ly:
Từ khóa: cờ
Các điểm mã: U+1F1F1, U+1F1FE
thể loại: Cá»?
Danh mục phụ: Lá cá»? Tổ quốc
Biểu tượng cảm xúc gốc: Vâng


Hình ảnh

Biểu tượng cảm xúc liên quan