🥅 khung thành

khung thành (Hoạt Ä‘á»™ng - Thể thao)

khung thành

khung thành | lưới | thể thao

Biểu tượng cảm xúc: 🥅
H? và tên: khung thành
Tên ngắn: :goal_net:
Từ khóa: khung thành | lưới | thể thao
Các điểm mã: U+1F945
thể loại: Hoạt Ä‘á»™ng
Danh mục phụ: Thể thao
Biểu tượng cảm xúc gốc: Vâng


Hình ảnh

Biểu tượng cảm xúc liên quan