🧯 bình chữa cháy

bình chữa cháy | chữa cháy | cứu hỏa | dập | dập tắt | lửa

Biểu tượng cảm xúc: 🧯
H�? và tên: bình chữa cháy
Tên ngắn: #N/A
Từ khóa: bình chữa cháy | chữa cháy | cứu hỏa | dập | dập tắt | lửa
Các điểm mã: U+1F9EF
thể loại: Các đối tượng
Danh mục phụ: Há»™ gia đình
Biểu tượng cảm xúc gốc: Vâng


Hình ảnh

Biểu tượng cảm xúc liên quan