🏭 nhà máy

nhà máy (Du lịch & Ä?ịa Ä‘iểm - Ä?ịa Ä‘iểm xây dá»±ng)

nhà máy

nhà máy | tòa nhà

Biểu tượng cảm xúc: 🏭
H? và tên: nhà máy
Tên ngắn: :factory:
Từ khóa: nhà máy | tòa nhà
Các điểm mã: U+1F3ED
thể loại: Du lịch & Ä?ịa Ä‘iểm
Danh mục phụ: Ä?ịa Ä‘iểm xây dá»±ng
Biểu tượng cảm xúc gốc: Vâng


Hình ảnh

Biểu tượng cảm xúc liên quan