🤨 khuôn mặt với lông mày rướn lên

khuôn mặt với lông mày rướn lên (Smileys & Con ngÆ°á»?i - Face-Neutral)

khuôn mặt với lông mày rướn lên

khuôn mặt với lông mày rướn lên

Biểu tượng cảm xúc: 🤨
H? và tên: khuôn mặt với lông mày rướn lên
Tên ngắn: :face_with_one_eyebrow_raised:
Từ khóa: khuôn mặt với lông mày rướn lên
Các điểm mã: U+1F928
thể loại: Smileys & Con ngÆ°á»?i
Danh mục phụ: Face-Neutral
Biểu tượng cảm xúc gốc: Vâng


Hình ảnh

Biểu tượng cảm xúc liên quan