Notice: Undefined property: Controller::$subcategory in /home/emojimeaning/public_html/templates/vi/header.php on line 28
🤱 - ? nghĩa biểu tượng cảm xúc

🤱 Biểu tượng cảm xúc

Tính cách: 🤱
H? và tên: cho con bú
Tên ngắn: :breast-feeding:
Các điểm mã: U+1F931

🤱 Thông tin biểu tượng cảm xúc có hình ảnh

Nhân vật liên quan