Notice: Undefined property: Controller::$subcategory in /home/emojimeaning/public_html/templates/vi/header.php on line 28
👩 - ? nghĩa biểu tượng cảm xúc

👩 Biểu tượng cảm xúc

Tính cách: 👩
H? và tên: phụ nữ
Tên ngắn: :woman:
Các điểm mã: U+1F469

👩 Thông tin biểu tượng cảm xúc có hình ảnh

Nhân vật liên quan