😓 mặt có mồ hôi

mặt có mồ hôi (Smileys & Con ngÆ°á»?i - Face-Neutral)

mặt có mồ hôi

lạnh | mặt | mặt có mồ hôi | mồ hôi

Biểu tượng cảm xúc: 😓
H? và tên: mặt có mồ hôi
Tên ngắn: :sweat:
Từ khóa: lạnh | mặt | mặt có mồ hôi | mồ hôi
Các điểm mã: U+1F613
thể loại: Smileys & Con ngÆ°á»?i
Danh mục phụ: Face-Neutral
Biểu tượng cảm xúc gốc: Vâng


Hình ảnh

Biểu tượng cảm xúc liên quan