❎ nút dấu gạch chéo

nút dấu gạch chéo (Ký hiệu - Biểu tượng khác)

nút dấu gạch chéo

dấu | hình vuông | nút dấu gạch chéo

Biểu tượng cảm xúc:
H? và tên: nút dấu gạch chéo
Tên ngắn: :fast_forward:
Từ khóa: dấu | hình vuông | nút dấu gạch chéo
Các điểm mã: U+274E
thể loại: Ký hiệu
Danh mục phụ: Biểu tượng khác
Biểu tượng cảm xúc gốc: Vâng


Hình ảnh

Biểu tượng cảm xúc liên quan