🥂 chạm cốc

chạm cốc (Ä?ồ ăn thức uống - Uống)

chạm cốc

chạm cốc | chúc mừng | cốc | đồ uống | tiếng keng

Biểu tượng cảm xúc: 🥂
H�? và tên: chạm cốc
Tên ngắn: :clinking_glasses:
Từ khóa: chạm cốc | chúc mừng | cốc | đồ uống | tiếng keng
Các điểm mã: U+1F942
thể loại: Ä?ồ ăn thức uống
Danh mục phụ: Uống
Biểu tượng cảm xúc gốc: Vâng


Hình ảnh

Biểu tượng cảm xúc liên quan