🏴 cờ đen

cờ đen (Cá»? - Gắn cá»?)

cờ đen

cờ đen | vẫy

Biểu tượng cảm xúc: 🏴
H�? và tên: cờ đen
Tên ngắn: :waving_black_flag:
Từ khóa: cờ đen | vẫy
Các điểm mã: U+1F3F4
thể loại: Cá»?
Danh mục phụ: Gắn cá»?
Biểu tượng cảm xúc gốc: Vâng


Hình ảnh

Biểu tượng cảm xúc liên quan