🐦 chim

chim (Ä?á»™ng vật & Thiên nhiên - Animal-Bird)

chim

chim | con chim

Biểu tượng cảm xúc: 🐦
H�? và tên: chim
Tên ngắn: :bird:
Từ khóa: chim | con chim
Các điểm mã: U+1F426
thể loại: Ä?á»™ng vật & Thiên nhiên
Danh mục phụ: Animal-Bird
Biểu tượng cảm xúc gốc: Vâng


Hình ảnh

Biểu tượng cảm xúc liên quan