🛄 nơi nhận hành lý

nơi nhận hành lý (Ký hiệu - Giao thông vận tải-Ä?ăng nhập)

nơi nhận hành lý

hành lý | nhận | nhận hành lý | nơi nhận hành lý

Biểu tượng cảm xúc: 🛄
H? và tên: nơi nhận hành lý
Tên ngắn: :baggage_claim:
Từ khóa: hành lý | nhận | nhận hành lý | nơi nhận hành lý
Các điểm mã: U+1F6C4
thể loại: Ký hiệu
Danh mục phụ: Giao thông vận tải-Ä?ăng nhập
Biểu tượng cảm xúc gốc: Vâng


Hình ảnh

Biểu tượng cảm xúc liên quan