🧛🏿 ma cà rồng: màu da tối

Dracula | ma cà rồng | xác sống | màu da tối

Biểu tượng cảm xúc: 🧛🏿
H? và tên: ma cà rồng: màu da tối
Tên ngắn: #N/A
Từ khóa: Dracula | ma cà rồng | xác sống | màu da tối
Các điểm mã: U+1F9DB, U+1F3FF
thể loại: Smileys & Con ngÆ°á»?i
Danh mục phụ: Person-Fantasy
Biểu tượng cảm xúc gốc: ma cà rồng


Hình ảnh

Các tông màu da khác