Notice: Undefined property: Controller::$subcategory in /home/emojimeaning/public_html/templates/vi/header.php on line 28
🏪 - ? nghĩa biểu tượng cảm xúc

🏪 Biểu tượng cảm xúc

Tính cách: 🏪
H? và tên: cửa hàng tiện dụng
Tên ngắn: :convenience_store:
Các điểm mã: U+1F3EA

🏪 Thông tin biểu tượng cảm xúc có hình ảnh

Nhân vật liên quan