Notice: Undefined property: Controller::$subcategory in /home/emojimeaning/public_html/templates/vi/header.php on line 28
🇦🇨 - �? nghĩa biểu tượng cảm xúc

🇦🇨 Biểu tượng cảm xúc

Tính cách: 🇦🇨
H�? và tên: cờ: Đảo Ascension
Tên ngắn: :flag-ac:
Các điểm mã: U+1F1E6, U+1F1E8

🇦🇨 Thông tin biểu tượng cảm xúc có hình ảnh

Nhân vật liên quan