Notice: Undefined property: Controller::$subcategory in /home/emojimeaning/public_html/templates/vi/header.php on line 28
🇫🇯 - ? nghĩa biểu tượng cảm xúc

🇫🇯 Biểu tượng cảm xúc

Tính cách: 🇫🇯
H? và tên: cờ: Fiji
Tên ngắn: :flag-fj:
Các điểm mã: U+1F1EB, U+1F1EF

🇫🇯 Thông tin biểu tượng cảm xúc có hình ảnh

Nhân vật liên quan

  • - nút lên nhanh
  • 📠 - máy fax
  • 😨 - mặt sợ hãi
  • 🎡 - vòng đu quay
  • 🏑 - khúc côn cầu trên cỏ
  • 📁 - thư mục tệp
  • 🇫🇮 - cờ: Phần Lan
  • 🔥 - lửa
  • 🚒 - xe cứu hỏa
  • 🧯 - bình chữa cháy