Notice: Undefined property: Controller::$subcategory in /home/emojimeaning/public_html/templates/vi/header.php on line 28
☕ - ? nghĩa biểu tượng cảm xúc

☕ Biểu tượng cảm xúc

Tính cách:
H? và tên: đồ uống nóng
Tên ngắn: :coffee:
Các điểm mã: U+2615

☕ Thông tin biểu tượng cảm xúc có hình ảnh

Nhân vật liên quan

  • 🚥 - đèn giao thông ngang
  • 🐎 - ngựa
  • 🐴 - mặt ngựa
  • 🏇 - đua ngựa
  • 🏥 - bệnh viện
  • 🌭 - xúc xích
  • 🥵 - mặt nóng
  • - đồng hồ cát đã chảy hết
  • - đồng hồ cát đang chảy
  • 🏠 - ngôi nhà