Notice: Undefined property: Controller::$subcategory in /home/emojimeaning/public_html/templates/vi/header.php on line 28
🤤 - ? nghĩa biểu tượng cảm xúc

🤤 Biểu tượng cảm xúc

Tính cách: 🤤
H? và tên: mặt thò lò mũi xanh
Tên ngắn: :drooling_face:
Các điểm mã: U+1F924

🤤 Thông tin biểu tượng cảm xúc có hình ảnh

Nhân vật liên quan