Notice: Undefined property: Controller::$subcategory in /home/emojimeaning/public_html/templates/vi/header.php on line 28
🚊 - ? nghĩa biểu tượng cảm xúc

🚊 Biểu tượng cảm xúc

Tính cách: 🚊
H? và tên: xe điện
Tên ngắn: :tram:
Các điểm mã: U+1F68A

🚊 Thông tin biểu tượng cảm xúc có hình ảnh

Nhân vật liên quan

  • 🦷 - răng
  • 🔝 - mũi tên TOP
  • 🎩 - mũ chóp cao
  • 🚜 - máy kéo
  • 🚆 - tàu hỏa
  • 🚋 - tàu điện
  • 🚩 - cờ tam giác
  • 📐 - thước tam giác
  • 🔱 - biểu tượng đinh ba
  • 🇹🇹 - cờ: Trinidad và Tobago