Notice: Undefined property: Controller::$subcategory in /home/emojimeaning/public_html/templates/vi/header.php on line 28
👩🏾‍🔧 - ? nghĩa biểu tượng cảm xúc

👩🏾‍🔧 Biểu tượng cảm xúc

Tính cách: 👩🏾‍🔧
H? và tên: thợ máy nữ: màu da tối trung bình
Tên ngắn: #N/A
Các điểm mã: U+1F469, U+1F3FE, U+200D, U+1F527

👩🏾‍🔧 Thông tin biểu tượng cảm xúc có hình ảnh

Nhân vật liên quan