Notice: Undefined property: Controller::$subcategory in /home/emojimeaning/public_html/templates/vi/header.php on line 28
👤 - ? nghĩa biểu tượng cảm xúc

👤 Biểu tượng cảm xúc

Tính cách: 👤
H? và tên: bóng tượng bán thân
Tên ngắn: :bust_in_silhouette:
Các điểm mã: U+1F464

👤 Thông tin biểu tượng cảm xúc có hình ảnh

Nhân vật liên quan

  • 🇧🇫 - cờ: Burkina Faso
  • 🌯 - bánh burrito
  • 🇧🇮 - cờ: Burundi
  • 🚌 - xe buýt
  • 🚏 - điểm dừng xe buýt
  • 👥 - bóng và tượng bán thân
  • 🦋 - bướm
  • 🌵 - cây xương rồng
  • 📅 - lịch
  • 🤙 - bàn tay gọi cho tôi