Notice: Undefined property: Controller::$subcategory in /home/emojimeaning/public_html/templates/vi/header.php on line 28
👅 - ? nghĩa biểu tượng cảm xúc

👅 Biểu tượng cảm xúc

Tính cách: 👅
H? và tên: lưỡi
Tên ngắn: :tongue:
Các điểm mã: U+1F445

👅 Thông tin biểu tượng cảm xúc có hình ảnh

Nhân vật liên quan