Notice: Undefined property: Controller::$subcategory in /home/emojimeaning/public_html/templates/vi/header.php on line 28
🀄 - �? nghĩa biểu tượng cảm xúc

🀄 Biểu tượng cảm xúc

Tính cách: 🀄
H�? và tên: mạt chược rồng đỏ
Tên ngắn: :mahjong:
Các điểm mã: U+1F004

🀄 Thông tin biểu tượng cảm xúc có hình ảnh

Nhân vật liên quan