Notice: Undefined property: Controller::$subcategory in /home/emojimeaning/public_html/templates/vi/header.php on line 28
🐄 - ? nghĩa biểu tượng cảm xúc

🐄 Biểu tượng cảm xúc

Tính cách: 🐄
H? và tên: bò cái
Tên ngắn: :cow2:
Các điểm mã: U+1F404

🐄 Thông tin biểu tượng cảm xúc có hình ảnh

Nhân vật liên quan

  • 🍳 - nấu ăn
  • 🆒 - nút COOL
  • 🇨🇷 - cờ: Costa Rica
  • 🔄 - nút mũi tên ngược chiều kim đồng hồ
  • 💑 - cặp đôi với trái tim
  • 🐮 - mặt bò
  • 🤠 - mặt đội mũ cao bồi
  • 🦀 - cua
  • 💳 - thẻ tín dụng
  • 🌙 - trăng lưỡi liềm