Notice: Undefined property: Controller::$subcategory in /home/emojimeaning/public_html/templates/vi/header.php on line 28
🏃 - ? nghĩa biểu tượng cảm xúc

🏃 Biểu tượng cảm xúc

Tính cách: 🏃
H? và tên: người chạy
Tên ngắn: :runner:
Các điểm mã: U+1F3C3

🏃 Thông tin biểu tượng cảm xúc có hình ảnh

Nhân vật liên quan

  • 🤾 - bóng ném
  • 🤽 - bóng nước
  • 🙎 - người đang bĩu môi
  • 🙋 - người vui vẻ giơ cao tay
  • 🚣 - thuyền chèo
  • 🤷 - nhún vai
  • 🏄 - người lướt sóng
  • 🏊 - người bơi
  • 🛀 - người đang tắm bồn
  • 💁 - người trợ giúp