Notice: Undefined property: Controller::$subcategory in /home/emojimeaning/public_html/templates/vi/header.php on line 28
🎑 - ? nghĩa biểu tượng cảm xúc

🎑 Biểu tượng cảm xúc

Tính cách: 🎑
H? và tên: lễ ngắm trăng
Tên ngắn: :rice_scene:
Các điểm mã: U+1F391

🎑 Thông tin biểu tượng cảm xúc có hình ảnh

Nhân vật liên quan