Notice: Undefined property: Controller::$subcategory in /home/emojimeaning/public_html/templates/vi/header.php on line 28
🇼🇫 - ? nghĩa biểu tượng cảm xúc

🇼🇫 Biểu tượng cảm xúc

Tính cách: 🇼🇫
H? và tên: cờ: Wallis và Futuna
Tên ngắn: :flag-wf:
Các điểm mã: U+1F1FC, U+1F1EB

🇼🇫 Thông tin biểu tượng cảm xúc có hình ảnh

Nhân vật liên quan