Notice: Undefined property: Controller::$subcategory in /home/emojimeaning/public_html/templates/vi/header.php on line 28
🇳🇷 - ? nghĩa biểu tượng cảm xúc

🇳🇷 Biểu tượng cảm xúc

Tính cách: 🇳🇷
H? và tên: cờ: Nauru
Tên ngắn: :flag-nr:
Các điểm mã: U+1F1F3, U+1F1F7

🇳🇷 Thông tin biểu tượng cảm xúc có hình ảnh

Nhân vật liên quan