Notice: Undefined property: Controller::$subcategory in /home/emojimeaning/public_html/templates/vi/header.php on line 28
🇮🇲 - ? nghĩa biểu tượng cảm xúc

🇮🇲 Biểu tượng cảm xúc

Tính cách: 🇮🇲
H? và tên: cờ: Đảo Man
Tên ngắn: :flag-im:
Các điểm mã: U+1F1EE, U+1F1F2

🇮🇲 Thông tin biểu tượng cảm xúc có hình ảnh

Nhân vật liên quan