Notice: Undefined property: Controller::$subcategory in /home/emojimeaning/public_html/templates/vi/header.php on line 28
🇫🇲 - ? nghĩa biểu tượng cảm xúc

🇫🇲 Biểu tượng cảm xúc

Tính cách: 🇫🇲
H? và tên: cờ: Micronesia
Tên ngắn: :flag-fm:
Các điểm mã: U+1F1EB, U+1F1F2

🇫🇲 Thông tin biểu tượng cảm xúc có hình ảnh

Nhân vật liên quan