Notice: Undefined property: Controller::$subcategory in /home/emojimeaning/public_html/templates/vi/header.php on line 28
🇦🇴 - ? nghĩa biểu tượng cảm xúc

🇦🇴 Biểu tượng cảm xúc

Tính cách: 🇦🇴
H? và tên: cờ: Angola
Tên ngắn: :flag-ao:
Các điểm mã: U+1F1E6, U+1F1F4

🇦🇴 Thông tin biểu tượng cảm xúc có hình ảnh

Nhân vật liên quan

  • 🇦🇸 - cờ: Samoa thuộc Mỹ
  • 🏺 - vò hai quai
  • - mỏ neo
  • 🇦🇩 - cờ: Andorra
  • 💢 - biểu tượng giận giữ
  • 😠 - mặt giận giữ
  • 👿 - mặt giận giữ có sừng
  • 🇦🇮 - cờ: Anguilla
  • 😧 - mặt đau khổ
  • 🐜 - kiến