Notice: Undefined property: Controller::$subcategory in /home/emojimeaning/public_html/templates/vi/header.php on line 28
✌🏻 - �? nghĩa biểu tượng cảm xúc

✌🏻 Biểu tượng cảm xúc

Tính cách: ✌🏻
H�? và tên: tay chiến thắng: màu da sáng
Tên ngắn: #N/A
Các điểm mã: U+270C, U+1F3FB

✌🏻 Thông tin biểu tượng cảm xúc có hình ảnh

Nhân vật liên quan