Notice: Undefined property: Controller::$subcategory in /home/emojimeaning/public_html/templates/vi/header.php on line 28
♋ - ? nghĩa biểu tượng cảm xúc

♋ Biểu tượng cảm xúc

Tính cách:
H? và tên: Cự Giải
Tên ngắn: :cancer:
Các điểm mã: U+264B

♋ Thông tin biểu tượng cảm xúc có hình ảnh

Nhân vật liên quan