Notice: Undefined property: Controller::$subcategory in /home/emojimeaning/public_html/templates/vi/header.php on line 28
☔ - �? nghĩa biểu tượng cảm xúc

☔ Biểu tượng cảm xúc

Tính cách:
H�? và tên: cái ô với những giọt nước mưa
Tên ngắn: :umbrella_with_rain_drops:
Các điểm mã: U+2614

☔ Thông tin biểu tượng cảm xúc có hình ảnh

Nhân vật liên quan

  • 🕑 - hai giờ
  • 🕝 - hai giờ ba mươi phút
  • 👭 - hai người phụ nữ nắm tay
  • 🇺🇬 - cờ: Uganda
  • 🇺🇦 - cờ: Ukraina
  • 😒 - mặt buồn
  • 🦄 - mặt kỳ lân
  • 🇦🇪 - cờ: Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất
  • 🇬🇧 - cờ: Vương quốc Anh
  • 🇺🇳 - cờ: Liên hiệp quốc